لطفا صبر کنید...

هشدار

موفقیت هشدار
<!-- شروع هشدار -->
	<div class="alert alert-success" role="alert" data-out="bounceOut">
		<i class="fa fa-check"></i> 
		<h6 class="title">موفقیت</h6>
		<p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
	</div>
<!-- پایان هشدار -->
اطلاعات هشدار
<!-- شروع هشدار -->
	<div class="alert alert-info" role="alert" data-out="flipOutX">
		<i class="fa fa-info"></i> 
		<h6 class="title">Info</h6>
		<p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
	</div>
<!-- پایان هشدار -->
اخطار هشدار
<!-- شروع هشدار -->
	<div class="alert alert-warning" role="alert" data-out="fadeOutUp">
		<i class="fa fa-warning"></i> 
		<h6 class="title">اخطار</h6>
		<p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
	</div>
<!-- پایان هشدار -->
خطر هشدار
<!-- شروع هشدار -->
	<div class="alert alert-danger" role="alert" data-out="fadeOutDown">
		<i class="fa fa-danger"></i> 
		<h6 class="title">خطا</h6>
		<p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
	</div>
<!-- پایان هشدار -->